AVÍS LEGAL

L’accés a aquest lloc web està condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari de la següent informació i condicions:
  • Condicions d’ús.
  • Informació General Prèvia del Mediador.

 

CONDICIONS D’ÚS

 

Titular del Lloc Web

Marimon-Buendia i Carranza Corredoria d’Assegurances, S.L. (d’ara endavant, “La Corredoria”), amb NIF B66633413 opera sota el nom comercial “sdfsegurosvalorpactado.com” està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 45077, Foli 41, Full B-476215, Inscripció 1a, és la titular de la web  ww.seguro911.com

La societat té el seu domicili al C/ Progrés, núm. 9, Baixos 08912 Badalona (Barcelona), telèfon de contacte +34 933 88 34 00, Whatsapp +34 654 605 445 i correu electrònic info@marimonbuendia.com.< /div>

 

Activitat

Marimon Buendia & Carranza exerceix l’activitat mercantil de mediació en assegurances privades en forma de corredoria d’assegurances de conformitat amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades (d’ara endavant, “Llei de Mediació d’Assegurances”).
Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances
Marimon Buendia & Carranza és una corredoria d’assegurances inscrita amb la clau J3315 al Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, de corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, situada al Passeig de la Castellana, 44 , CP 28046 de Madrid, o bé consultant-ne la pàgina web: https://www.dgsfp.mineco.es.

 

Enllaços

La societat no manté vincles amb entitats asseguradores en els termes establerts a les lletres c) i d) de l’article 42.1 de la Llei de Mediació d’Assegurances.
La societat ofereix un assessorament independent, professional i imparcial als que demanin la cobertura dels riscos a què estiguin exposats les seves persones, patrimonis, interessos o responsabilitats.

 

Garanties

La societat té concertada una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb l’article 27.1.e) i en garanteix la capacitat financera d’acord amb l’article 27.1.f) de la Llei de Mediació d’Assegurances.

 

Anàlisi objectiu

L’assessorament en matèria d’assegurances privades que correspon a l’activitat de corredoria d’assegurances es realitza per part de Marimon Buendia & Carranza mitjançant una anàlisi objectiva sobre la base d’un estudi previ d’un nombre suficient de contractes d’assegurança entre els existents al mercat assegurador per al risc objecte de cobertura, que permet a Marimon Buendia & Carranza formular una proposició d’assegurament adequada a les necessitats del client i que respon a totes les qüestions plantejades a la seva sol·licitud. Aquesta anàlisi no se circumscriu exclusivament al producte, i també és extensible a la qualitat del servei i prestacions que l’entitat asseguradora, triada o per contra, descartada, en el moment de la celebració del contracte estigui capacitada per atorgar.

 

Queixes i reclamacions

Per atendre i resoldre les queixes i les reclamacions relatives a l’activitat a Marimon Buendia & Carranza, la societat disposa d’un Servei d’Atenció al Client externalitzat del qual és el seu titular el Sr. José Antonio Muñoz Márquez i al qual podrà adreçar-se per carta remesa al seu despatx professional al c/ Aragó, 208, 6è 5a CP 08011 Barcelona oa l’e-mail info@solventoconsulting.com. El Titular del Servei té l’obligació de resoldre les queixes i reclamacions en el termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació, passat aquest termini o si el client no estigués conforme amb la resolució, podrà adreçar-se per escrit al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, situat al Passeig de la Castellana, 44, CP 28046 Madrid, i és imprescindible acreditar haver formulat la queixa o reclamació, per escrit, davant el Departament d’Atenció al Client de la Corredoria.

 

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en aquesta web són propietat de Marimon Buendia & Carranza o, si escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius esmentades, i sense que es puguin entendre cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts.
De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de Marimon Buendia & Carranza, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propiedat intel·lectual són titularitat de Marimon Buendia & Carranza o de tercers que n’han autoritzat l’ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Marimon Buendia & Carranza o de tercers inclosos a la pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

Hiperenllaços i continguts de la web

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i la de Marimon Buendia & Carranza hauran d’observar i complir les condicions següents:
  • No caldrà autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no la podreu reproduir de cap manera. Qualsevol altra forma d’hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit de Marimon Buendia & Carranza.
  • No es crearan “marcs” (frames) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de Marimon Buendia & Carranza.
  • No es faran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Marimon Buendia & Carranza els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin a la pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris de la pàgina, o dels continguts subministrats.
  • No es declararà ni es donarà a entendre que Marimon Buendia & Carranza ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web on s’estableix l’hiperenllaç.
  • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç només podrà contenir allò estrictament necessari per identificar la destinació de l’hiperenllaç.
  • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.</li >
Pel que fa a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços inserits en aquesta web, Marimon Buendia & Carranza no assumeix cap responsabilitat per la informació que conté. La finalitat dels esmentats enllaços és merament informativa. Si Marimon Buendia & Carranza tingués coneixement que a les referides webs existís alguna informació o comportament il·lícit o lesiu de béns o drets suprimirà com més aviat millor els enllaços afectats.

 

Aspectes tècnics

Marimon Buendia & Carranza no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats. Per tant, Marimon Buendia & Carranza no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal. Marimon Buendia & Carranza tampoc no garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin fer malbé els sistemes informàtics dels clients i usuaris.
Marimon Buendia & Carranza exclou queda alliberada de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la pàgina i dels continguts així com dels derivats de l’existència de virus i altres elements que puguin danyar els sistemes informàtics dels clients i usuaris.
Legislació aplicable i jurisdicció
La present pàgina web i tot el seu contingut es regeix per la legislació espanyola i queda sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals de Badalona.
Podeu obtenir més informació sobre nosaltres consultant la Política de Privadesa i la Política de Cookies.
 
Skip to content